Политика за защита на личните данни

 

 

Защитата на лични данни е от особено важно значение както за потребителите на нашите услуги, така и за нас. Като оператор (по-нататък наричан „администратор“) на сайта разбираме съображенията на посетителите относно защитата на личните данни и и собствения ни ангажимент да защитим техните лични данни като прилагаме всички стандарти съгласно действащото законодателство.

Като администратор зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите и с настоящата Политика Ви информираме за каква цел се събират личните данни, категории лични данни, които се събират, дали личните данни се предоставят на трети страни, как са защитени данните Ви срещу неправомерно обработване, какви са Вашите права.

Настоящата политика за поверителност е съобразена изцяло с изискванията на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 година.

 

I. ЛИЧНИ ДАННИ

 Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“, „потребител“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

II. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ВАЖНО:Съветваме Ви да прочетете внимателно политиката и в случай, че имат въпроси, да осъществите връзка с Вас на следния е_mail адрес: office@igift.bg

Ако в качеството си на потребител не сте съгласен с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на уеб сайта и Вие  не трябва да предоставя личните си данни.

 

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „Ай Гифт “ ООД

“Ай Гифт“ ООД, с ЕИК 203594827, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Юри Венелин №40, ет.2, ап.7, телефон 0885540664, e-mail: office@igift.bg, е дружество регистрирано съгласно българското законодателство. Дружеството е оператор и администратор на Интернет страницата iGift.bg, чрез използването на която потребителите на сайта могат да закупят “гифткарта” за услуги и/или стоки предоставени от определени търговци, ясно обозначени на сайта. 

 

IV. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

„Ай Гифт“ ООД поема сериозен ангажимент по отношение на поверителността на личните данни.

В настоящата политика Ви предоставяме информация относно:

-       целите на обработването на личните данни;

-       информация относно получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

-       информация относно данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

-       информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

 

V. ПРИНЦИПИ СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При обработването на Вашите лични данни ние съблюдаваме принципите на законосъобразност; добросъвестност и прозрачност; съотносимост на обработката с целите; точност и актуалност; свеждане на данните до минимум; ограничение на съхранението; отчетност; цялостност и поверителност; съгласие на потребителите за обработка на данните.

 

VI. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме Вашите лични данни с цел да Ви предоставим услугата, която предлагаме.

Събираме данни за целите на изпълнение на направена поръчка на основание сключването на договор;

Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

Осчетоводяване и фактуриране на покупките на основание законовото ни задължение затова;

Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:

Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;

Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни партньори и услуги. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата.

Възможно е да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите ни.

В допълнение Вашите данни се обработват от „Ай Гифт“ ООД и за целите на:

Установяване на аномалии, рекламации, свързани с предлаганите от нас  услуги.

Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

Изпращане на бюлетини, оферти и др.

Профилиране – профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти. Ние използваме предоставените от Вас данни с цел да Ви дадем пълна информация за услугите, към които проявявате интерес. Чрез профилирането, което извършваме, ние целим да подобрим качеството на предлаганите от нас услуги, като го съобразим с Вашето търсене.

 

VII. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме и обработваме Вашите личните данни на основание Вашето изрично съгласие, дадено за постигане на посочените по-горе цели, в изпълнение на наши законови задължения или когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие, в качеството си на потребителят сте страна, в случай, че се възползвате от предлагана от нас услуга/поръчате предлагана от нас стока.

 

VII.ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

Ние НЕ събираме и НЕ обработваме специални категории лични данни (т.нар. чувствителни лични данни), а също така НЕ обработваме лични данни на деца.

При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор – Ние събираме и обработваме имената Ви; електронния Ви адрес; телефона Ви;

За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – Ние събираме и обработваме електронен адрес и парола;

Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането– Ние събираме и обработваме електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;

За издаване на фактура и обработването й – Ние събираме и обработваме имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности - Ние събираме и обработваме различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на покупките и търсенията Ви;

За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби - Ние събираме и обработваме имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и.

Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, изпращате продукти за подарък, или каните някого да се присъедини към вас , ние можем да събираме информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;

 

VIII. Указания за използване на бисквитки:

Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете до компютъра или устройството на потребителя и се съхраняват във файловата директория на браузъра, който потребителят използва. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване на потребителя и подобряване на работата със сайта.

Политиката относно използването на бисквитки е вече разписана в общите условия за ползване на уеб сайта.

 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Ай Гифт“ ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 

VIII. ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

В качеството си на администратор, ние унищожаваме личните Ви данни веднага след като е изпълнена целта, за която са събрани, като удостоверяваме унищожаването с протокол.

 

IX. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ДОБРОВОЛЕН ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За да получите достъп до предлаганата от нас услуга Вие задължително следва да ни предоставите следните данни:

-      Две имена;

-      Е_mail;

Доброволно можете да ни предоставите следните данни:

-       Телефонен номер

Отказът Ви да ни предоставите допълнителните данни не ограничава цялостния Ви достъп до нашия уеб сайт.

 

  1. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи „Ай Гифт“ ООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – Търговски дружества, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с предлаганите от нас услуги.

Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел да предоставяме или усъвършенствамепродуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

За случаите, в които „Ай Гифт“ ООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – да разкрием личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

 

XI. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

Трансферът на данни в ЕС е свободен по смисъла на действащото законодателство.

Ние не прехвърляме данните Ви в трети страни извън ЕС като правило.

 

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

„Ай Гифт“ ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата за поръчка на услуги използва кодиране чрез защитени способи на уеб страницата, на които се събира лична информация.

Нашите служители и партньори са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за изпълнение на задължения.

 

XIII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Ай Гифт“ ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „Ай Гифт“ ООД и Право на преносимост, попълвайки следната форма: ИСКАНЕ

правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това, попълвайки следната форма: ДЕКЛАРАЦИЯ;

правото да бъдеш забравен – правото да искате изтриване/заличаване на Вашите лични данни, попълвайки следната форма: ИСКАНЕ.

право да искате извършването на подходящо коригиране на личните Ви данни, попълвайки следната форма: ИСКАНЕ

право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др., по реда, описан в получавания от Вас електронен бюлетин;

право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните, попълвайки следната форма: ЖАЛБА

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на https://igift.bg/bg/контакти или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: office@igift.bg

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

 

XIV.ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

 

XV.ДАННИ ЗА КОНТАКТ

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В „Ай Гифт“ ООД, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

На имейл адрес: office@igift.bg

Чрез контактната форма посочена на сайта ни: https://igift.bg/bg/контакти