Общи условия

 

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА iGift.bg

 

Сайтът iGift.bg е търговски сайт, собственост на фирма “Ай Гифт“ ООД .

Достъпът и ползването на сайта iGift.bg са предмет на посочените по-долу условия.

С използване на интернет сайта iGift.bg всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на сайта, както и от всички други условия, уреждащи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и с всички други условия и правила, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

 

            При посочените по-горе хипотези, Вие също така предоставяте вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от вас лична информация.

            За избягване на недоразумения, приемайки настоящите общи условия вие сте обвързани с тях и те са приложими, както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други.

            В случай, че не желаете да предоставите Вашето съгласие за обвързване с настоящите общи условия, не се разрешава използването на сайта и на предоставяните чрез него услуги, както и не можете да бъдете страна в обусловените от него правоотношения.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

            1.Настоящите общи условия представляват договор между Вас и “Ай Гифт“ ООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта при спазване на условията по-долу. 

 1. “Ай Гифт“ ООД, ЕИК 203594827, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Юри Венелин №40, ет.2, ап.7 е дружество регистрирано съгласно българското законодателство. Дружеството е оператор и администратор на Интернет страницата iGift.bg, чрез използването на която потребителите на сайта могат да закупят “gift карта” за услуги и/или стоки предоставени от определени търговци, ясно обозначени на сайта. 
 1. Страна в правоотношенията, уредени с настоящите общи условия са “Ай Гифт“ ООД от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта “iGift.bg”. 
 1. Закупуването на електронна “gift карта” се разрешава само след попълване на регистрационната форма и приемане на настоящите общи условия, които обвързват страните.           
 1. “Ай Гифт“ ООД си запазва правото да прекратява или да прави частични или пълни промени в сайта, както и в Общите условия за ползване, за което уведомява и регистрираните потребители на сайта. 
 1. “Ай Гифт“ ООД не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на “Ай Гифт“ ООД 

 

II. ДЕФИНИЦИИ, ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ОТ ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ 

     С приемането на настоящите Общи условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на термините изброени по-долу.

     1. Информационна система – означава поддържана и администрирана от “Ай Гифт“ ООД виртуална платформа /iGift.bg/ за закупуване на електронни gift карти по поръчка на Потребителите.

 1. Сайт – означава обособено място в глобавната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес /URL/ по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 1. Администратор /на сайта/ - “Ай Гифт“ ООД, ЕИК 203594827, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Юри Венелин №40, ет.2, ап.7, телефон 0886403098, e-mail: office@igift.bg
 2. Потребител на интернет страница или сайт – означава всяко дееспособно лице над 18 години или юридическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт, което след надлежна регистрация в Информационната система за услугата, приемане на общите условия, заплаща по една от предоставените в сайта опции определена сума за закупуване на електронна “gift карта” на определена стойност в полза на определен Получател. 
 1. Получател – означава всяко дееспособно физическо лице над 18 години, в полза на което Потребителят е възложил издаването на електронната „gift карта“ за получаване на стока или услуга до размера на заплатената от потребителя сума в обект на търговец -партньор.
 2. Търговец – партньор – означава всеки търговец, който има сключен договор с „Ай Гифт“ ООД за предоставяне чрез информационната система на услугата – онлайн закупуване на електронни „gift карти“ на определена стойност и който е обозначен като такъв в Информационната система. 
 1. Електронна Gift карта - означава електронен документ с уникален номер, издаван от „Ай Гифт“ ООД на клиентите потребители и удостоверяващ правото на приносителя да използва и/или да придобие на посочената в него стойност услуга и/или стока при предварително обявени на сайта условия; 
 1. Общи условия – означава настоящите Общи условия и всички актуални изменения и допълнения в тях.

 

            III. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

 1. С настоящите Общи условия се уреждат отношенията на „Ай Гифт“ ООД, Потребителите закупуващи електронни „gift карти“ на определена стойност и Получателите в полза на които е издадена електронната „gift карта“ на определена стойност. 
 1. „Ай Гифт“ ООД единствено и само поддържа интернет сайта iGift.bg, като не носи отговорност в следните случаи: 
  • за вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, за чиито стоки или услуги се издават електронни „gift карти“;за евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките и/или услугите, получени чрез закупени от Потребителя електронни „gift карти“ чрез сайта;
  • за нарушаване на авторските и сродните права чрез позиционирането на материали, обекти на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез сайта собственост на „Ай Гифт“ ООД;
  • за вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
  • за всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди /от служители на „Ай Гифт“ ООД/;
  • ако Потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да е било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
  • за вредите причинени от закупуването на стоки и/или услуги от партньорите-търговци, и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителната информация на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;
  • за вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта iGift.bg, независещи от екипа на същия;

 

 1. При спазване на процедурата, разписана в настоящите Общи условия, Потребителят чрез сайта iGift.bg поръчва електронна „gift карта“ на определена стойност в полза на определен Получател, като заплаща стойността й чрез някоя от опциите за плащане, обозначени на сайта. След потвърждаване на извършеното плащане и в сроковете, които се посочват на сайта в зависимост от избраната опция за плащане се издава електронна „gift карта“ с уникален номер в полза на посочения Получател. 
 1. С потвърждаването на тези Общи условия, без промяна на настройките, регистриращото се лице декларира, че е съгласно и приема да получава всички cookies на „Ай Гифт“ ООД, както и да ги съхранява върху твърдия диск. Въпреки това, всяко регистриращо се лице може да промени настройките на cookies, или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузера, който използва.

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА САЙТА 

 1. За използване на услугите на сайта iGift.bg, Потребителят следва предварително да се запознае с настоящите Общи условия за използването му, както и изрично да ги приеме, натискайки съответния бутон, който съдържа израза „приемам и съм съгласен с Общите условия“. 
 1. Освен приемането на Общите условия за използване на услугите на сайта iGift.bg,

Потребителят следва преди да закупи електронна „gift карта“ на определена стойност да се запознае с конкретните условията за ползването й в обектите на партньора – търговец. 

 1. Услугите на сайта могат да бъдат използвани само напълно дееспособни физически лица, навършили 18 години, както и от юридически лица. 
 1. За използването на услугите на сайта Потребителят следва да потвърди също, че съгласно българското и всяко друго приложимо към него законодателство няма пречка да поема договорни задължения. 
 1. Забранява се използването на сайта от Потребители с цел измама или друга незаконна дейност, както и за всякакви други действия или бездействия нарушаващи българското или чуждото законодателство, морала и добрите нрави. В тази хипотеза, както и при наличие на съмнения за извършване на такива дейности „Ай Гифт“ ООД, има право да откаже достъпа на всеки Потребител до Информационната система. 
 1. Потребителят на сайта има право да използва същия само по предназначение, добросъвестно и за никакви незаконни цели, като Потребителят също така се задължава да не използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването й от други потребители. 
 1. Потребителят носи пълната отговорност за верността на посочените и въведени от него данни свързани с Получателя на електронната „gift карта“.

 

РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

 1. За да се регистрира в сайта iGift.bg, Потребителят следва да посочи изискуемите данни, както и да въведе избраната от него парола за достъп съобразно посочената процедура за онлайн регистрация и настоящите Общи условия. С цел установяване и поправяне на грешки, Потребителят следва да въведе и потвърди два пъти своя имейл адрес и паролата за отдалечен достъп до сайта.           
 1. След въвеждане на данните необходими за регистрация за използване на услугите на сайта, Потребителят следва да потвърди, че приема и е съгласен с настоящите Общи условия, като това става чрез поставяне на “отметка” в графата “Съгласен съм с Общите условя на iGift.bg.” 
 1. След приемането на Общите условия от Потребителя, между него и „Ай Гифт“ ООД се сключва договор за ползване на Информационната система и за предоставяне на услугата – закупуване на електронна „gift карта“ на избран търговец-партньор при Общите условия. 
 1. „Ай Гифт“ ООД потвърждава извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на имейл на посочения от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информацията за активиране на регистрацията. След потвърждаване на регистрацията се създава профил на Потребителя в Информационната система и достъпът до нея се извършва само чрез въвеждане на имейл адрес и на избраната от Потребителя парола за достъп.
 1. „Ай Гифт“ ООД има право да откаже регистрация или създаване на профил, който се дублира по един или друг начин с данни от друга регистрация или с друг профил, поради съображения за сигурност.
 1. В случай, че Потребителят забрави своята парола или ако желае да я промени, той следва да приложи процедурата разписана в сайта iGift.bg

 

РЕД ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА Gift КАРТА 

 1. Закупуването на електронна „gift карта“, която може да бъде използвана в посочените от търговеца-партньор обекти става чрез активиране на бутона посочен в сайта, като преди това Потребителят следва да си е направил регистрация в сайта, да е приел Общите условия, както и да се е уверил, че е запознат с условията за използване на електронната „gift картата“ на съответния търговец-партньор, който има право също така да посочи минимална и максимална стойност на електроннта „gift карта“, срок за ползване на същата и обект, в който може да бъде използвана в срока й на валидност. 
 1. След изпълнение на условията на т.1 от настоящия раздел, Потребителят следва да попълни изискуемите данни за Получателя на електроннта „gift карта“, посочени в сайта, както и да посочи текст с пожелание, който текст не може да надвишава 160 символа. 
 1. След изпълнение на условията на т.1 и т.2 от настоящия раздел, Потребителят следва да заплати стойността на „гифт картата“, като заплащането може да бъде извършено по един от указаните в сайта начини, а именно: картово разплащане чрез кредитни и/или дебитни банкови карти (с изключение на международните такива, както и такива които поддържат услугата ePay свят); чрез акаунт в системата “PayPal; чрез акаунт в системата ePay; С платежно нареждане; В брой на касите на “EasyPay”; В брой на терминалите “Cashterminal” 
 1. „Ай Гифт“ ООД не носи отговорност за грешки при плащане поради некоректно попълнени от Потребителя данни.
 1. След заплащане на стойността на „гифт картата“, „Ай Гифт“ ООД активира същата и я изпраща на електронния адрес на Получателя.
 1. След получаване на електронната „gift картата“ от Получателя, той може да използва същата при условията, начина и сроковете посочени в нея.
 1. „Ай Гифт“ ООД няма задължение за връщане на платени суми. В случай, че се осъществи някоя от хипотезите на Закона за защита на потребителите, правоимащото лице следва да се обърне към съответния търговец-партньор, който носи пълната отговорност за стоките или услугите.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 1. Евентуална недействителност на някоя от клаузите на настоящите Общи условия не води до недействителност на целия договор за ползване на информационната система. В тази хипотеза недействителната клауза се замества от разпоредбите на действащото българско законодателство. 
 1. В отношенията между страните за неуредените с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство, а при съдебен спор компетентен е съответния български съд. 
 1. „Ай Гифт“ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод регистрацията – предмед на настоящите Общи условия освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 
 1. Ограниченията на т.4 от настоящия раздел не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Ай Гифт“ ООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни органи съгласно действащото законодателство. 
 1. Настоящите Общи условия се сключват на български език и са в сила за всички потребители на сайта iGift.bg